Warunki korzystania z portalu

Regulamin korzystania ze strony internetowej eipd.pl

I. DEFINICJE

Usługodawca- EDUKACJA Waldemar Lewkowicz z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. 7 lok. 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7291545161, biuro@edukacja-lodz.pl,

Serwis – serwis „e-ipd.pl” zlokalizowany pod adresem www.e-ipd.pl stanowiący własność EDUKACJA Waldemar Lewkowicz

Korzystający – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z portalu i oferowanych usług; Użytkownik i Odbiorca, który uzyskał dostęp do usług poprzez akceptację Regulaminu,

Użytkownik – specjalista rynku pracy, w szczególności doradca zawodowy, lider rynku pracy itp.

Odbiorca – osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu, przy czym rozpoczęcie korzystania z usług następuje za pośrednictwem Użytkownika; Odbiorcą mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,

Konto – dostępny dla każdego Korzystającego unikalny profil (składający się z loginu i hasła), służący do pełnego korzystania z Serwisu.

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Rejestracja – wszystkie czynności związane z podaniem danych osobowych przez Korzystającego do wiadomości Usługodawcy a w tym: rejestrowania się, kontaktu z Usługodawcą poprzez formularz kontaktu, zapisanie się do newslettera lub korzystanie z usług RSS.

Partner – podmioty, które nawiązały współpracę z Usługodawcą.

II. POSTANOWIENIA

§ 1

Postanowienia ogólne

Korzystający, który zamierza skorzystać ze strony www.e-ipd.pl potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego warunków.

Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie przyjętych praw, zasad i zwyczajów, mających na celu ochronę praw i interesów osób trzecich.

Korzystający ponosi całkowite ryzyko związane z korzystaniem ze strony.

Korzystający zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Usługodawcy, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.

Usługodawca w każdej chwili ma prawo do zmiany, wycofania lub wstrzymania dowolnej funkcji, właściwości czy parametrów serwisu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Serwisu.

Korzystający zobowiązany jest do nieumieszczania w Serwisie treści bezprawnych.

§ 2

Korzystający

Podczas rejestracji Korzystający zobowiązany jest do podania danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, zgodnych ze stanem faktycznym.

Podanie swoich danych podczas rejestracji jest dobrowolne. Korzystający w dowolnym czasie może zmieniać dane podane podczas rejestracji poprzez ich edycję w panelu Profil Użytkownika. Korzystający ponadto ma możliwość anulowania (usunięcia) swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie.

Podczas rejestracji wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Usługodawca wraz z partnerami są administratorem danych osobowych Korzystającego. Dane osobowe Korzystającego przetwarzane są przez Usługodawcę oraz jego partnerów na potrzeby niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej.

Dane osobowe Korzystającego, który wypełnił formularz będą przekazywane partnerom Usługodawcy wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i wykorzystanie przez pośredników i partnerów danych Korzystającego w celach innych niż podane w niniejszym Regulaminie. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub ich zaniechanie przez partnerów dotyczące obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, których dane osobowe dostarczył Usługodawca.

Usługodawca gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Korzystającego zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ww. ustaw.

Rejestracja Odbiorcy odbywa się za pośrednictwem Użytkownika, który zakłada konto Odbiorcy. Założenie Konta oznacza zgodę Odbiorcy na udostępnienie jego danych osobowych – poza Usługodawcą – również Użytkownikowi, za pośrednictwem którego zostało założone Konto. Odbiorca może również wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych innemu Użytkownikowi.

Korzystający mają bezwzględny obowiązek zachowania poufności danych osobowych uzyskanych w ramach korzystania z Serwisu.

Zabrania się korzystania z Kont innych Korzystających oraz udostępniania swojego konta innych osobom.

Zabronione jest posiadanie przez Korzystającego dodatkowych Kont.

Korzystający może w każdym czasie usunąć swoje konto z Serwisu.

§ 3

Opis i wykaz usług

Usługi świadczone przez Usługodawcę są płatne.

Usługodawca oferuje kwestionariusze, wzory dokumentów aplikacyjnych, IPD oraz treści merytoryczne dotyczące rynku edukacji i pracy.

Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Korzystającego w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, niejakościowa transmisja danych, awaria systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania z Serwisu.

Usługodawca informuje, że informacje merytoryczne zawarte na stronie internetowej i jej podstronach dotyczące edukacji i rynku pracy nie stanowią oferty handlowej ani rekomendacji jakichkolwiek usług edukacyjnych czy ich sprzedaży, a służą wyłącznie celom informacyjnym.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

treści informacji zawartych na stronach partnerów,

politykę prywatności i ochronę danych osobowych partnerów,

skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących

§ 4

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej jest własnością Usługodawcy.

Informacje przedstawione w Serwisie pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.

Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie lub zaniechanie wszelkich działań faktycznych i prawnych, których podstawą jest lub ma być wykorzystanie danych i treści zawartych na stronie internetowej.

W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Usługodawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych materiałów zawierających jakiekolwiek informacje przesłane bądź opublikowane w Serwisie.

§ 5

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Usługodawcę powinny być zgłaszane na adres mailowy biuro@edukacja-lodz.pl.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa polskiego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2019.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe dla siedziby Usługodawcy sądy powszechne.